Satsang

Satsang je obřadem oslavy služby pravdě.

„Naslouchejte mi, jako nasloucháte hudbě nebo dešti.
Neinterpretujte mě, nesnažte se mě pochopit.
Tato inspirující hudba, spontánní slova, vás vyvedou z mysli a přenesou vás do jiné dimenze:
do vaší původní Reality bez formy.
Duchovnost je umění, ne přesvědčení, víra, metoda, nebo terapie.
Je to vstup do reality, která je základem všech jevů.
Otevřením se a nasloucháním tomuto umění se proměňuje celé vaše bytí,
či přesněji řečeno, vaše bytí se odhaluje a probouzí se kreativita.

Autentické náboženství je umění.
Autentické neboli objektivní umění vede k nábožnosti.
Náboženství je spojení s celkem.
Je to stav pohlcení celkem,
v němž se rozpustili všechny iluze o oddělenosti.
Tak jako vás do světla mohou vynést Bach nebo Mozart,
tak jako můžete splynout s přírodou,
tak vás satsang s Naropou přivádí do vašeho nejhlubšího vnitřního já.
Je to uvolnění z malého a omezeného stavu bytí, při němž jste absorbováni univerzální realizací.“

Satsang je nejcitlivější umělecká forma, kterou techniky a výklady neobsáhnou.
Přesahuje sféru příčin a následků.
Přesahuje chápání, stejně jako Láska.
Umělec je otevřený a spojený s tím nejvyšším.
A dokáže vyjádřit, co slovy nelze obsáhnout ani vysvětlit.

Satsang je prastarý pojem.
Lidé se scházejí, aby pobývali v poli vědomí a lásky probuzeného, dokud toto probuzené a osvícené vědomí nerealizují.
V současné době, která je dobou duchovní inflace, jsou takto bohužel označovaná i jiná setkání.
Naropa autentickou transmisi ztělesňuje současným způsobem.
Všechny nadbytečné dogmatické a tradiční koncepty byly prohlédnuty a propuštěny.
Naropa je „nový člověk“.
Mystik není autorita, ale přítel.
Nevzhlížíte k němu, ale jste přátelé, protože se v zásadě nijak nelišíte: jste vědomí a láska.

Tento nebezpečný přítel je zrcadlem, které vám ukazuje vaši skutečnou tvář i to, v čem jste falešní.
Miluje vás nepodmíněnou láskou a konfrontuje vás s vaší nevědomostí a bolestí – s vaším duchovním spánkem.
Tento muž nebo žena vám pomáhají zcela integrovat vaši probuzenou manifestaci.
Děje se to, dokud nezůstanete bez identity a osvobození od sebe i od imaginárních ostatních.

Osvícení

Tento pojem je na Západě takřka neznámý.
Není proto nijak překvapivé, že se jím lidé nechávají oklamat.
Je to součástí máje, zkreslení reality.
Někdy se setkáte se zkreslujícími výrazy, jako jsou „hovory o nedualitě“ nebo „rozhovor o pravdě“.
Osvícení je však bezprostřední realizací a vtělením reality.
Přesahuje mysl zaobírající se slovy a pojmy.
Je nekonečně hluboké a nezvratné.
Je zárukou, že překročíte všechna psychologická a emoční omezení a realizujete hloubku, prázdnotu existence, v níž mizí vědomí.
To se nazývá osvícením.

„Odrolovaný“

U Naropy se nesetkáte s laciným učením ani učením vycházejícím z mysli.
Pokud někdy výjimečně použije nějakou techniku, je to – stejně jako u transmise pomocí slov – pouze proto, aby soustředil vaši pozornost a přivedl vás do pole vědomí.
Od oddělenosti k bytí a od bytí k nebytí.
Stejně tak Naropa nenosí duchovní uniformu, aby na vás udělal dojem nebo aby vás sváděl.
Nepředstírá, že je jiný, než je.

Nemůžete u něj ani udělat kariéru, protože neexistují žádné pozice, které by rozděloval.
Je důležité vzdát se každé pozice nebo postoje.
Nebýt nikým. Naropa nemá žádnou roli. Je „odrolovaný“.
Jakmile uvidíte svou realitu, mistr zmizí.
Rozhodně se vás nesnaží potěšit.
Nechce, abyste jej pochopili, ani abyste s ním souhlasili.
Nenaplňuje vaše dětinské potřeby.
Je sám sebou a vybízí vás, abyste byli i vy.

Individuální satsangy

Pokud chcete s Naropou podstoupit autentické a intenzivní sebezkoumání, můžete si zde sjednat osobní schůzku. Tato setkání se zaměřují na seberealizaci, zralost a rozložení vaší falešné struktury. Terapie nepřichází v úvahu, přestože takovéto esenciální setkání má radikální terapeutický účinek.

 

 

Films

Cliff jump

Circular Love

[/vc_column]

1. Naropa about Spirituality (English - Czech)

2. Naropa-Sangha

3. Naropa - Benefit Living Master (English - Czech)

4. Naropa - Dangerous Friend (English - Czech)

5. Naropa - Spirituality vs World Today (English - Czech)

6. Naropa - About Love. (English-Czech)

7. Naropa - Major challenges in today's world (English - Czech)

8. Naropa - What is Satsang (English - Czech)

[/vc_row]